Making Phone Calls

  • (5.0)
    1 Đánh giá
  • 1 học viên

  • 05-04-2017

Miễn phí


Bài học

8

Bài tập kiểm tra

0

Kiến thức mục tiêu

Học viên nghe, hiểu trên 60%

Có thể nhắc lại 50% câu hội thoại


Giảng viên:

ENGLISH4V English for Vietnamese - Thư viện Tiếng Anh English4V

Giới thiệu chung

Các tình huống hội thoại liên quan đến gọi điện thoại để hỏi/tra cứu một vấn đề.

Các chủ đề bao gồm:

1. Calling Credit Card Company
2. Disputing a Charge
3. Ordering Services
4. Making Inquiries
5. Reporting a Service Problem
6. Asking for Credit
7. Troubleshooting a Computer Problem
8. Making an Appointment

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

  • Đường truyền internet tốc độ tốt
  • Máy tính hoặc smartphone
  • Giấy/bút để ghi chép (nếu cần)

Kiến thức mục tiêu

  • Học viên nghe, hiểu trên 60%
  • Có thể nhắc lại 50% câu hội thoại

Chương trình học

Giới thiệu về giảng viên

ENGLISH4V

ENGLISH4V English for Vietnamese - Thư viện Tiếng Anh English4V


Đánh giá

5.0

1 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 1

Danh sách đánh giá

Khóa học liên quan

Tell me about your day?

(5.0)
Miễn phí

211 học viên

Giáo viên : ENGLISH4V

Do you cook much?

(5.0)
Miễn phí

212 học viên

Giáo viên : ENGLISH4V

Tell me about your Town!

(5.0)
Miễn phí

358 học viên

Giáo viên : ENGLISH4V

The Weekend

(5.0)
Miễn phí

24 học viên

Giáo viên : ENGLISH4V

The Family

(5.0)
Miễn phí

27 học viên

Giáo viên : ENGLISH4V